Taisyklės

Internetinės svetainės www.skelbk24.lt naudojimosi taisyklės

1. Bendrosios nuostatos:

Šios naudojimosi taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja Jūsų naudojimąsi šia skelbk24.lt interneto svetaine (toliau– interneto svetainė) ir naudojimąsi skelbk24.lt teikiamomis paslaugomis.

Naudodamiesi Internetine svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

1.1. Naudojimasis Internetine svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Vartotojui prisijungus prie Internetinės svetainės naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, paslaugos apima visus ir bet kokius Vartotojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Internetinėje svetainėje, įskaitant skelbimų paskelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau – Paslaugos). Vartotojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Internetine svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Vartotojas nesutinka prisiimti ir laikytis Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir/ar Internetine svetaine.

1.2. Be šių Taisyklių santykiams tarp Vartotojo ir Internetinės svetainės reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Svetainėje bei nusistovėjusi gera verslo praktika.

1.3. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų

Internetinė svetainė suteikia Vartotojams virtualią erdvę, t.y. svetainę, kurioje Vartotojai turi galimybę paskelbti savo skelbimus apie siūlomas ar ieškomas prekes ar paslaugas (toliau – Skelbimai), skaityti Skelbimus, ieškoti Skelbimų bei naudotis kitomis Paslaugomis.

1.4. Internetine Svetainė nedalyvauja pirkimo - pardavimo ar kitokiuose su svetainėje siūlomomis prekėmis ir paslaugomis ar skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp Vartotojų.

1.5. Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Internetinėje svetainėje nėra laikoma svetainės pasiūlymu sudaryti sandorį.

1.6. Visi pranešimai ir informacija Vartotojui bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Internetinėje svetainėje.

1.7. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Internetinę svetainę ir visa jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso Internetinei svetainei arba Internetinė svetainė teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.

 

2. Vartotojo teisės ir pareigos :

2.1. Naudodamasis Internetine svetaine ir/ar Paslaugomis paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

2.2. Neatlikti jokių veiksmų, kurie prieštarauja taikytiniems teisės aktams, gerai moralei ar pažeidžia trečiųjų asmenų teises, įskaitant, bet neapsiribojant:

2.2.1. nenaudoti Paslaugų ir/ar Internetinės svetainės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų skelbk24.lt teikiamų paslaugų tinkamam veikimui, skelbk24.lt serverio saugumui, vientisumui ar riboti skelbk24.lt galimybes tinkamai teikti bet kokias paslaugas kitiems asmenims, o taip pat riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti bet kokiomis skelbk24.lt teikiamomis paslaugomis;

2.2.2. nelaikyti, neskelbti, nesiųsti, neplatinti arba bet kuriuo kitu būdu neperduoti bet kokio teisės aktų draudžiamo ar ribojamo, neteisingo, klaidinančio, šmeižikiško, grasinančio, diskriminacinio, apgaulingo, pornografinio, kurstančio tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo, asmenų teises pažeidžiančio Turinio, o taip pat bet kurio kito Turinio, kuris gali pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams arba sukeltų bet kokią teisinę atsakomybę skelbk24.lt;

2.2.3 neskelbti ir neplatinti nuorodų į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas pažeidžiančiu taikytinų teisės aktų reikalavimus ar trečiųjų asmenų teises;

2.3. nesinaudoti Paslaugomis ir/ar Svetaine veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;

2.3.1. neplatinti nepageidaujamos reklamos, kenkėjiškos programinės įrangos ir kito nepageidaujamo Turinio, taip pat nesiųsti elektroninių laiškų ir kitokių elektroninių pranešimų turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų ar kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą;

2.3.2. nesiūlyti prekių ir/ar paslaugų, kuriomis prekyba prieštarauja teisės aktams ir/ar moralės ir etikos normoms, ir kurios nurodytos šiame nebaigtiniame sąraše (4.7. taisyklių punktas);

2.3.3. nenaudoti Svetainės ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;

2.3.4. nereklamuoti ir neskelbti informacijos, kurioje minimi su skelbk24.lt tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir/ar paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis ir/ar produktus;

2.3.5. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas prekes ir/ar paslaugas, jų kainas ir t.t.

2.4. Pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę ir el.pašto adresą, taip pat nurodyti, ar prekes parduoda ir/ar paslaugas teikia fizinis asmuo, veikiantis nekomerciniais tikslais ar asmuo veikiantis komerciniais tikslais, įskaitant fizinius asmenis įregistravusius individualią veiklą pagal pažymą, juridinius asmenis ir kt.

2.5. Pateikti objektyvią, teisingą, neklaidinančią, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas parduoti prekes ir/ar paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, kokybę, būklę, charakteristikas, gamintoją, kainą. Tokia informacija turi būti pateikiama ir valstybine kalba.

2.6. Saugoti Vartotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei tokie Vartotojui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Vartotojas įgaliojo atstovauti Vartotoją naudojantis Paslaugomis.

2.7. Nedelsdamas pranešti skelbk24.lt apie bet kokius Vartotojo pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Internetinėje svetainėje) ir/ar duomenų pasikeitimus pakeisdamas informaciją Svetainės anketoje.

2.8. Viename Skelbime reklamuoti ir/ar skelbti ne daugiau kaip vieną prekę ir/ar paslaugą, taip pat nereklamuoti ir/ar neskelbti kelių tą pačią prekę ir/ar paslaugą reklamuojančių Skelbimų.
2.9. Skelbimus skelbti jų turinį atitinkančiose teminėse srityse.

2.10. Skelbiamame Skelbime teksto nerašyti didžiosiomis raidėmis.

2.11. Neskelbti beprasmių Skelbimų ar Skelbimų su beprasmėmis simbolių ir/ar žodžių sekomis.

2.12. Kontaktinę informaciją, prekių ir/ar paslaugų aprašymus nurodyti išimtinai tik tam skirtose vietose. Skelbimo pavadinime nenaudoti internetinių svetainių adresų ir/ar įmonių pavadinimų.

2.13. Užtikrinti, kad skelbimuose pateikiamose nuotraukose yra nurodyti tikrieji skelbimų tekste reklamuojami objektai, išskyrus atvejus, kai parduodamas naujas neišpakuotas daiktas. Taip pat užtikrinti, kad nuotraukos yra aiškios, be papildomų apipavidalinimų, grafinių elementų.

2.14. Skelbimo nuotraukose nedėti jokių maketų, reklamų, įvairios tekstinės informacijos ir kt., išskyrus nedidelį Vartotojo logotipą ar vandens ženklą. "Siūlo darbą" kategorijoje, galima dėti įmonės logotipą.

2.15. Naudodamasis bet kuria Paslauga Vartotojas patvirtina, kad jis:

2.16.1. yra veiksnus fizinis asmuo ir/ar teisėtai atstovaujantis juridiniam asmeniui ir/ar kitiems tretiesiems asmenims, kurių vardu veikia, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;

2.16.2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklių 2.1-2.13 punktuose;
2.16.3. supranta, kad Vartotojui gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi Paslaugomis ir/ar pajamomis, gautomis naudojantis Paslaugomis (pvz. gyventojų pajamų mokestį, PVM ir kt.);

2.16.4. supranta ir sutinka, kad Vartotojui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Vartotojo ir Internetinės svetainės sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;

2.16.5. supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Internetine svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Vartotojui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o Internetinė svetainė neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;

2.16.6. supranta ir sutinka, kad Internetinė svetainė tvarkytų ir valdytų Vartotojo asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šiomis taisyklėmis;

2.16.7. supranta ir sutinka, kad Vartotojo įkelti Skelbimai ir Turinys, išskyrus kontaktinius duomenis, gali būti rodomi ne tik Svetainėje, bet ir kituose Internetinės svetainės partnerių reklamos šaltiniuose.

2.17. Greta patvirtinimų, pateiktų taisyklių 2.14.1 – 2.14.7 punktuose, Vartotojai, kuriems yra nuo 7 iki 18 metų patvirtina, kad jis/ji:

2.17.1. prieš siūlydamas prekę ar paslaugą yra gavęs įstatyminių atstovų (pvz. tėvų) sutikimą siūlyti prekę ar paslaugą, sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus;
2.17.2. gerai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Svetainės ir Paslaugų naudojimas gali sukelti teisinę pareigą įsigyti ar parduoti prekę ar paslaugą.

2.18. Vartotojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats yra atsakingas už visą Turinį, kurį gauna, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis. „Turinys“ šioje sutartyje reiškia Skelbimą, o taip pat visą ir bet kokią informaciją, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, tekstą, fotografijas, paveikslėlius, video medžiagą, dokumentus, bet tuo neapsiribojant, kurią Vartotojas pateikia, gauna, saugo, siunčia, priima ar perduoda naudodamasis Paslaugomis ir (ar) Svetaine.

2.19. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, jog Internetinė svetainė nekontroliuoja kitų Svetainės naudotojų, Lankytojų ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Vartotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis, todėl Internetinė svetainė nebus atsakingas dėl tokio Turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.

2.20. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, kad Internetinė svetainė turi teisę, tačiau ne pareigą, savo nuožiūra tikrinti Vartotojo gaunamą ir perduodamą Turinį, siekiant aptikti Internetinė svetainė nepageidaujamu ar pažeidžiančiu šias Taisykles pripažįstamą Turinį, o tokį Turinį aptikus – jį šalinti ar blokuoti tokio Turinio bet kokį perdavimą.

2.21. šalys susitaria, kad kiekvieną kartą pateikdamas bet kokį Turinį Vartotojas patvirtina ir garantuoja Internetinė svetainė, kad jis turi visas teises, leidimus, sutikimus ir ar licencijas atlikti tuos veiksmus su Turiniu, kuriuos Vartotojas atlieka, įskaitant teisę naudoti Turinyje esančius prekių ženklus ir autorių teisių objektus, skelbti Turinį, padaryti jį viešai prieinamą.

 

3. Internetinės Svetainės teisės ir pareigos

3.1. Internetinės Svetainės administracija turi teisę bet kada savo nuožiūra be įspėjimo pašalinti iš Svetainės  duomenų bazės  Vartotojo  skelbimus,  fotografijas  ar  bet  kokią kitą Vartotojo pateiktą informaciją,  jei,   svetainės   administracijos   nuomone,   jie  neatitinka  šiose  taisyklėse  nustatytų reikalavimų, taikomų teisės aktų arba yra priešingi gerai moralei.

3.2. Internetinės Svetainės administracija turi  teisę savo nuožiūra apriboti  arba nutraukti  Vartotojo teisę  ar  galimybę  naudotis  internetine  svetaine  skelbk24.lt,  taip  pat  apriboti Vartotojui iš naujo užsiregistruot  šioje  Internetinėje   Svetainėje,   jei  Vartotojas   pažeidžia   šias  taisykles, pateikia neteisingą,  nevisą ir klaidinančią informaciją  registruodamasis ar  naudodamasis šia Internetine  Svetaine, tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Internetinėje svetainėje, įžeidinėja   kitus   asmenis  ar kitaip, svetainės administracijos   nuomone, netinkamai elgiasi, taip pat jeigu to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir/ar Svetainės atnaujinimo darbai

3.3. Internetinės Svetainės administracija  turi   teisę bet  kada savo nuožiūra pakeisti ar  pertvarkyti Skelbimus,   perkelti   juos   į   kitas   temines   sritis   nekeisdama  Vartotojo   informacijos,   tam,   kad Internetine Svetaine būtų patogiau naudotis.

3.4. Internetinė Svetainė turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

3.5.  Internetinės Svetainės administracija bturi  teisę  tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau  naudojantis  Svetaine   Vartotojo   pateiktus   asmens   duomenis,   paslaugų   teikimui, vystymui   ir pateikiant Vartotojui svarbiai ir kitai informacijai.

3.6. Internetinės Svetainės administracija neteiks Vartotojo asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus teisės aktų nustatytais atvejais.

3.7. Kadangi Internetinė Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, svetainės administracija turi teisę vienašališkai  pakeisti  taisykles, Vartotojams apie taisyklių pakeitimus paskelbdama  Internetinėje Svetainėje.

 

4. Atsakomybės ribojimas

4.1. Vartotojas sutinka, kad Internetinė svetainė nėra ir nebus atsakinga už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl skelbk24.lt kaltės, ir dėl to Vartotojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

4.2 Internetinė  Svetainė  nebus  atsakinga už svetainės esančios informacijos neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą už daiktų,  paslaugų kokybę,  kiekį ir/ar komplektiškumą  taip pat  ir fotografijų naudojimą.  

4.3. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, kad Internetinė svetainė ir (ar) Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš skelbk24.lt pusės dėl to, jog Internetinė svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Vartotojui ar tretiesiems asmenims.

4.4. Internetinė svetainė neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Vartotojas naudodamasis Internetine svetaine ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokią informaciją.Vartotojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Vartotojui naudojantis Internetine svetaine ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.

4.5. Vartotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Internetinei svetainei niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Vartotojas naudojosi Internetine svetaine ir (ar) Paslaugomis.

4.6. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, jog Internetinė svetainė nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Vartotojui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas.

4.7. Draudžiama dėti Skelbimus, kurie susiję su toliau nurodytų objektų pardavimu ir/ar pirkimu:

akivaizdžiai pornografinio turinio medžiagą arba nuotraukas;

medžiagą arba nuotraukas kurstančias tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo;

trečiųjų asmenų teises, įskaitant teisės į atvaizdą, privatumą, pažeidžiančio turinio medžiagą;

autorių arba intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančius muzikos kūrinius, filmus, programinę įrangą bei kitas prekes;

pavojingas grynąsias chemines medžiagas, galinčias sukelti pavojų gyvybei, sveikatai arba aplinkai (pvz. sieros rūgštį, karbidą);

narkotines ir psichotropines medžiagas, ypač narkotikus, taip pat kitas medžiagas naudojamas kaip narkotikų pakaitalai (pakaitines medžiagas), neatsižvelgiant į minėtų medžiagų laikymo ir prekybos jomis teisėtumą;

elektronines cigaretes ir jų pildomąsias talpyklas;

bet kokius vaistus, įskaitant „viagra“, „cialis“ ir kt.;

žmogaus arba gyvūnų organus;

pajus, akcijas, obligacijas bei kitus vertybinius popierius, skolinius reikalavimus, investicinių fondų vienetus, draudimo polisus ir produktus bei bet kokius kitus investicijų arba piniginio indėlio forma siūlomus finansinius instrumentus, išskyrus išimtinai kolekcinės vertės materialius vertybinius popierius, jei tokiai prekybai pagal teisės aktus yra reikalingas atitinkamas leidimas ar licencija, ir toks leidimas ar licencija nėra gauti ir/arba jei tokio skelbimo paskelbimas prieštarauja teisės aktams reglamentuojantiems finansinių priemonių reklamą;

programinės įrangos, kuriai suteikta NFR (neskirta parduoti) licencija, bandomąsias, nemokamas, laikinai nemokamas bei pasibaigusio autorinių teisių galiojimo versijas;

programinę įrangą arba medžiagą, pritaikytą vykdyti teisės aktus arba visuotinai priimtas padorumo normas pažeidžiančią veiklą, įskaitant:

kompiuterio virusų arba kitų kenksmingų elementų turinčią programinę įrangą;

programinę įrangą ir įrenginius leidžiančius rinkti su kompiuterio naudotoju susijusią informaciją jam nežinant;

stalinių ir nešiojamųjų kompiuterių, kietųjų diskų bei kitų atminties laikmenų ir automobilinių radijo imtuvų blokavimui bei slaptažodžių šalinimui skirtą programinę įrangą ir įrenginius, taip pat su blokavimu bei blokavimo šalinimu susijusią informaciją, instrukcijas bei paslaugas;

programinę įrangą nuskaitančią elektroninio pašto adresus tinklapiuose bei įgalinančią vykdyti masinį pranešimų siuntimą interneto portalų bei momentinių žinučių ir pokalbių internetu naudotojams ir pan., negavus jų sutikimo;

serijos numerius parduodamus atskirai be originalios programinės įrangos;

instrukcijas bei tinklapių ir FTP tarnybinių stočių adresus (nuorodas), kuriuose pateikta informacija:

leidžia arba palengvina pavojingų medžiagų gamybą arba įsigijimą;

pažeidžia galiojančius teisės aktus arba yra slapta;

leidžia arba palengvina galiojančių teisės aktų pažeidimą;

nemokamų interneto portalų paskyras, įskaitant:

momentinių žinučių ir pokalbių internetu paskyras (pvz. Gadu-Gadu, Tlen, Skype, Jabber, AQQ, ICQ);

nemokamo elektroninio pašto paskyras (elektroninio pašto adresus);

nemokamuose interneto portaluose sukurtas paskyras bei kvietimus naudotis šių portalų paslaugomis bei sukurti juose paskyras;

partnerystės ir lojalumo programų paskyras bei su minėtomis programomis susijusiais paslaugas;

asmens duomenis arba elektroninio pašto adresų sąrašus;

išankstinio apmokėjimo korteles;

paslaugas ir medžiagą, susijusią su dalyvavimu vadinamosiose finansų piramidėse, t.y. naujų narių pritraukimo principu kuriamose finansų struktūrose, kuriose pagrindinis (arba vienintelis) pelno šaltinis yra naujų narių mokamas registravimo mokestis;

biržos investicijų sistemas, loterijų ir lažybų sistemas bei paslaugas susijusias su dalyvavimu loterijose bei lažybose, išskyrus oficialius knygos formatu išleistus leidinius, kuriems suteiktas ISBN numeris;

žvejybos įrankius ir įrangą, kurių laikymą riboja teisės aktų nuostatos;

ginklus ir šaudmenis, kurių laikymui arba prekybai būtina gauti atitinkamą leidimą arba juos registruoti bei dujinius granatsvaidžius ir pipirinių dujų purkštuvus, neatsižvelgiant į minėtų priemonių laikymo ir prekybos jomis teisėtumą, visus A ir B kategorijoms priskiriamus ginklus;

registracijos liudijimus ir korteles siūlomas atskirai nuo transporto priemonių, kurioms jos išduotos;

el. pašto paslaugas: t.y. masinio elektroninio susirašinėjimo aptarnavimo paslaugas;

paslaugas ir medžiagą, skatinančias siųsti papildomai apmokestintas trumpąsias žinutes (vadinamasis „SMS Premium“);

uždarbį internetu partnerystės sistemose (pvz. darbą spaudinėjant nuorodas);

kitas prekes ir/ar paslaugas, kurių prekyba yra uždrausta ar ribojama, joms reikalingos atitinkamos licencijos ar leidimai, kurių Vartotojas neturi, arba tokios licencijos ir leidimai nesuteikia teisės tokias prekes ir/ar paslaugas parduoti elektroninėmis ryšio priemonėmis, įskaitant internete;

taip pat bet kokias kitas prekes ir/ar paslaugas, kai jų prekybą, įskaitant internete, draudžia teisės aktai.

Pažymėtina, kad šis sąrašas nėra baigtinis, todėl Vartotojas siūlydamas įsigyti ir/ar parduoti prekes ir/ar paslaugas, kai prekyba jomis galimai pažeidžia teisės aktų reikalavimus, veikia išimtinai savo rizika, ir skelbk24.lt jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už tokių Skelbimų Turinį.

 

5. Baigiamosios nuostatos:

5.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Vartotojas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Vartotojo ir Internetinės svetainės laiką.

5.2. Visi tarp Internetinės svetainės ir Vartotojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.